Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie učiteľov 2016/2017

 

Druh kontinuálneho vzdelávania

Inovačné vzdelávanie v zmysle Zákona MŠ SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a v znení neskorších predpisov.

 

Forma kontinuálneho vzdelávania

Kombinovaná forma kontinuálneho vzdelávania – prezenčná (15 hodín) a dištančná (75 hodín). 

 

Kategória pedagogických zamestnancov:

učiteľ

 

Podkategórie pedagogických zamestnancov:
 • učiteľ pre vyššie stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
Kariérový stupeň
 • samostatný pedagogický zamestnanec
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

 

Podmienky pre uchádzačov

Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre uvedené kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetov: aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu, etika v podnikaní, občianska náuka, náuka o spoločnosti, hospodárska geografia, základy ekonómie a ekonomiky, manažment osobných financií, odborné ekonomické predmety, voliteľné vyučovacie predmety zamerané na ekonomickú problematiku, v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. Uchádzač má absolvovaných aspoň 6 mesiacov pedagogickej činnosti (§ 35 ods.10 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.).

Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec na základe online prihlášky odoslanej v termíne uvedenom na internetovej stránke poskytovateľa, v ktorej riaditeľ školy potvrdil správnosť údajov, odbornú a pedagogickú spôsobilosť a zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie a podkategórie a uhradeného registračného poplatku (50 €/osoba).

 

Špecifické ciele modulov 

Modul 1: Úvodný tréning k metodike vzdelávacieho programu

prezenčná forma štúdia

 • Zdokonaliť si e-learningové techniky a získať poznatky o metodike jeho využitia vo vyučovacom procese, s aplikáciou pre samoštúdium a celoživotné vzdelávanie.
 • Inovovať využívanie a prácu s inovatívnymi modernými vzdelávacími prvkami – learning-by-doing, IT technológie, videokonferencie, sociálne siete a pod.
 • Zdokonaliť si získané teoretické poznatky a aplikáciu rôznych stratégií na základe vlastných analýz.
Modul 2: Úvod do problematiky ekonómie, manažmentu a podnikania

dištančná forma štúdia

Vrámci Modulu 2 učitelia študujú prostredníctvom online učebnice 18 kapitol. Pod vedením odborného tútora zodpovedajú na otvorené otázky a úlohy, ktoré sa v týchto kapitolách nachádzajú. Modul 2 je úspešne ukončený absolvovaním záverečného testu. Zoznam kapitol:

 1. Úvod alebo o ekonomických princípoch a myslení
 2. Ponuka a dopyt, alebo ako funguje trh
 3. Správanie firmy a organizácia odvetvia
 4. Čo vieme na základe makroekonomických premenných povedať o ekonomike
 5. Základné trhy v ekonomike a kto hrá kde akú rolu
 6. Politika peňazí– ako to funguje?
 7. Politika vlády– ako to funguje?
 8. Otvorená ekonomika, alebo prečo nie je všetko čo spotrebúvame “made in Slovakia”
 9. Európska menová únia
 10. Podnikanie ako hnací motor fungovania ekonomiky
 11. Ako riadiť podnikové financie?
 12. Riadenie štruktúry majetku a kapitálu
 13. Prečo je dôležitá stratégia a plánovanie?
 14. Ako sa efektívne riadi výroba a zvyšuje produktivita?
 15. Ľudia – na čom stojí a padá úspech každého podniku
 16. Marketingové aktivity podniku
 17. Prečo sa zákazník stretáva s marketingovým mixom
 18. Namiesto záveru – ako si rozbehnúť vlastný Startup? 
Modul 3: Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómii a finančnom riadení

prezenčná forma štúdia

 • Vedieť vhodne zvoliť a prezentovať metódy a nástroje, akými možno dospieť k novým nápadom a priviesť ich do realizácie.
 • Využiť overené postupy obsiahnuté v kreatívnych a inovatívnych metódach v konkrétnych situáciách vo vyučovacom procese.
 • Aplikovať pri výučbe ekonómie a podnikania vhodné motivujúce metódy, ktoré vytvárajú predpoklad pre pochopenie základných ekonomických pojmov a vzťahov.

Časový harmonogram vzdelávania

 • Prihlasovanie do vzdelávania - od 25. októbra 2016 do 6. decembra 2016
 • Registrácia na portál www.vzdelavanie.jaslovensko.sk - od 1. decembra do 12. decembra 2016
 • Modul 1 - 16. december 2016 (Bratislava) a 20. december 2016 (Košice)
 • Modul 2  - 12. december 2016 - 28. apríl 2017
 • Modul 3 a záverečná prezentácia - 13. jún 2017 Bratislava, 16. jún 2017 Košice

Požiadavky na ukončenie vzdelávania

 • účasť najmenej na 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
 • úspešné spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania - osvojenie si teoretických poznatkov a úspešné absolvovanie záverečného online testu na 75 % z 18 tematických celkov zadaných lektorom,
 • úspešné absolvovanie záverečnej prezentácie a pohovoru.

Požiadavky na záverečnú prezentáciu a pohovor

Spracovanie metodických materiálov s využitím inovatívnych metód zameraných na uplatnenie teoretických poznatkov v praxi k dvom samostatným vyučovacím hodinám, v rozsahu minimálne 2 strany formátu A4, ku každej vyučovacej hodine a 6 snímkov v PowerPointovej prezentácii k jednej z dvoch rozpracovaných vyučovacích hodín, podľa zadaných tém.

Záverečný pohovor vzdelávacieho programu bude zameraný na prezentáciu skúseností s praktickou aplikáciou situačných a aktivizačných metód v súvislosti s predmetom vzdelávania, v konkrétnom predmete alebo odbornom zameraní, s využitím medzipredmetových vzťahov. 

 

Registračný poplatok

Jednorazový registračný poplatok vo výške 50,- € uhrádza účastník kontinuálneho inovačného vzdelávania alebo vysielajúca organizácia. Poplatok sa uhrádza až po vyplnení prihlášky na vzdelávanie a doručení faktúry.

 •